Spring de lente in ūüĆł 2+1 GRATIS op alle bundels¬†ūüéČ
Juf Laure Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Relevantie van algemene voorwaarden 

 1. De algemene voorwaarden van juf Laure, te raadplegen op www.juflaure.be zijn van toepassing op elk aanbod van juf Laure en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen juf Laure en u als consument.
 2. De tekst met algemene voorwaarden wordt beschikbaar gesteld aan u voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij juf Laure zijn in te zien en zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden via e-mail.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- en dienstvoorwaarden van toepassing zijn, kan u zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de desbetreffende voorwaarden die voor u het meest gunstig zijn.
 4. Deze algemene voorwaarden moeten gelezen en aanvaard worden voordat een levering naar u kan uitgevoerd worden.
 5. Indien er situaties niet zijn geregeld in deze algemene voorwaarden, dienen deze te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. Dit geldt ook voor onzekerheden over een bepaling.
 

Artikel 2. Aanbod van goederen  

 1. Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving bij de aangeboden items is voldoende gedetailleerd om een juiste en redelijke beoordeling van de producten te maken. De door juf Laure gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke fouten en vergissingen binden juf Laure niet.
 2. Juf Laure kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact gelijk zijn aan de werkelijke kleuren van de items. 
 3. Alle afbeeldingen op www.juflaure.be en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. 
 

Artikel 3. De overeenkomst tussen u en juf Laure

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de algemene voorwaarden aanvaard en de bestelling definitief plaatst. 
 2. Indien juf Laure op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet door te laten gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 

Artikel 4. Afsluiten van het contract en levering  

 1. Voor online bestellingen op www.juflaure.be worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse taal.  
 2. Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw¬†winkelwagen.¬†Om de gekozen items te kunnen bestellen, zal u uw klantgegevens en betaalmethode moeten¬†aanvullen.¬†Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten¬†aanpassen¬†alvorens u de bestelling plaatst. Door op¬†‚Äúbestelling plaatsen en betalen‚Ä̬†te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.¬†
 3. In volgende situaties¬†is onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk opgeschort omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd:¬†de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onvoldoende hebben ge√Įnformeerd omtrent deze situatie.¬†
 4. Indien betaalde items uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde items elders in te kopen. 
 5. Als locatie van levering geldt het adres dat door u kenbaar is gemaakt bij het bestellen van uw items.
 6. Alle leveringsdata zijn indicatief. U kan geen rechten ontlenen aan enige tijdslimiet. U heeft geen recht op schadevergoeding bij overschrijding van een termijn.
 7. Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u dit binnen twee dagen na ontvangst per e-mail te melden. U kunt deze e-mail sturen naar info@juflaure.be. 
 8. Eventuele invoerkosten worden door u betaald.
 9. Wij leveren in Belgi√ꬆen Nederland. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.
 10. Wij zorgen voor de juiste kwaliteit van de verpakking. Juf Laure kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies van het pakket of beschadiging van de inhoud en verpakking tijdens het leveringsproces. 

 

Artikel 5. Prijzen, verzendkosten en eigendomsoverdracht  

 1. De prijzen die vermeld staan op datum van de bestelling, gelden. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, inclusief BTW. 
 2. De items blijven eigendom van juf Laure tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten. 
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de onderneming niet verplicht het product als de foutieve prijs te leveren.
 

Artikel 6. Betaling 

 1. Recht voor om voor een specifieke bestelling bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden en te verwijzen naar andere betaalmethodes. U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie. 
 2. U heeft de plicht om juf Laure op de hoogte te stellen van onjuistheden in de betalingsgegevens.
 3. In geval van wanbetaling van u als consument heeft juf Laure behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 

Artikel 7. Kortingscode  

 1. Een kortingscode kan enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een kortingscode wilt verzilveren, zal u de code moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingscodes te gebruiken die vervallen na definitief te bestellen. 
 

Artikel 8. Cadeaubonnen 

 1. Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht op de webshop van juf Laure. Zij kunnen enkel verzilverd worden om items aan te kopen op de webshop van juf Laure en kunnen niet worden gebruikt om andere of meer cadeaubonnen te kopen. Indien de waarde van de giftcard ontoereikend is voor de waarde van de bestelling, zal het verschil moeten worden betaald middels een van de aanvaarde betaalmethodes. Indien de waarde van de cadeaubon de totale prijs van uw bestelling overschrijdt, zullen wij het verschil als tegoed op uw account crediteren. 
 2. Cadeaubonnen kan u enkel gebruiken vóór u uw bestelling afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw code moeten ingeven gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, maar alvorens u betaalt. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken. 
 3. De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten. Bovendien zullen ze geen interesten opleveren, ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent.
 

Artikel 9. Wettelijk herroepingsrecht ten aanzien van juf Laure items  

 1. Na aankoop van de items is de verkoop definitief. Tenzij u een wezenlijke tekortkoming ziet, heeft u 14 dagen de tijd om contact op te nemen met juf Laure om het item te retourneren. Dit gebeurt via e-mail: juf.laure@hotmail.com. 
 2. Tijdens de verwerkingsperiode van het retour zal u zorgvuldig omgaan met het item en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te houden. Indien u het herroepingsrecht uitoefent, zal u het product met alle geleverde toebehoren en Рindien redelijkerwijze mogelijk Рin de originele staat en verpakking aan juf Laure retourneren, conform de door juf Laure verstrekte duidelijke instructies die via e-mail worden medegedeeld. 
 3. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wil maken, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. Dit dient te geschieden door het versturen van een e-mail naar juf.laure@hotmail.com.  Nadat u duidelijk heeft gemaakt van uw herroepingsrecht gebruik te willen maken, dient u het product binnen 14 dagen te retourneren. U dient aan te tonen dat de geleverde producten op tijd worden teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien u na 14 dagen niet duidelijk heeft gemaakt dat u van uw herroepingsrecht gebruik wil maken en het product niet heeft teruggestuurd, dient u het product te houden. De aankoop is een feit. Een terugbetaling van uw aankoop is niet meer mogelijk. 
 5.  Juf Laure betaalt u de waarde van de items terug. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. Dit gebeurt binnen de 14 dagen na het ontvangen van uw retour. 
 6. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal u niet meer dan de kosten van terugzending van het product moeten betalen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.  
 7. Indien u een betaling heeft verricht, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping of na de terugzending, terugbetalen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  
 8. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
 

Artikel 10. Terugbetalingen   

 1. Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaart-rekening.
 2. Indien u een giftcard heeft gebruikt voor uw aankoop, zullen we het desbetreffend bedrag via een digitale giftcard via mail opsturen. 
 

Artikel 11. Aansprakelijkheid voor gebreken en verdere informatie  

 1. De aansprakelijkheid van juf Laure voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
 2. De algemene voorwaarden kunnen worden gelezen op www.juflaure.be. 
 3. De bevestiging van de bestelling per e-mail omvat de details van uw bestelling en onze algemene voorwaarden en kan gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen met uw e-mailprogramma. Wij archiveren de inhoud van uw contract gedurende maximaal drie jaren. 
 4. De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor online geschillenbeslechting via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/. 
 5. Het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) is niet van toepassing. 
 6. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.
 

Artikel 12. Conformiteit en garanties

 1. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleur- en meetafwijkingen van onze producten op onze webshop.
 2. Eventuele gebreken of ondeugdelijke goederen moeten binnen twee dagen na levering schriftelijk aan juf Laure worden gemeld via mail: juf.laure@hotmail.com. U moet de instructies volgen die via mail worden medegedeeld. Stuur het item terug in de originele verpakking.
 3. Juf Laure is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke afzonderlijke toepassing door u, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. Bovenstaande garantie is niet van toepassing in de volgende situaties:
  Рgeleverde items zelf zijn gerepareerd en/of door derden zijn verwerkt ter reparatie en/of verwerking; 
  Рde geleverde items zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldige behandeling of in strijd met de aanwijzingen van de werkgever en/of op de verpakking; 
  Рhet negeren van wasadvies, massale aantasting, water, val of aantasting door het slaan ervan en/of verkleuring van juwelen
 

Artikel 13. Klachten  

 1. Klachten moeten binnen de 14 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden via mail: juf.laure@hotmail.com.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen. 
 3. Op overeenkomsten tussen juf Laure en u als consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben. Dit geldt ook als de klant in het buitenland woont. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 

Artikel 14. Privacy policy 

 1. Juf Laure respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 2. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 
 3. Juf Laure zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals Bpost.
 4. We hebben uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaal- en bestelgegevens nodig om uw bestelling te kunnen uitvoeren.
 5. Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en uw bestelgegevens op om het winkelen bij juf Laure zo aangenaam mogelijk te maken.

0
  0
  Jouw winkelmandje
  Je winkelmandje is leegTerug naar winkel